Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer 502 50p A.^rank, Koningin- nelaan 48, Soest A.P.J.de Groet e.Q Soest 504 505 506 Pinanciee^e Com missie (belast mefj; het onderzoek in j w o ni ngb o uwaa r> ge 1 e - genlieden Directeur van Ce meentewerken Soest W.P.ScholtenBos straat 25* Korte innou vraagt vergunning tot plaatsing van er tweetal reclameborden aan en voor het perceel Koningirnelaan 48. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie brengen hierom trent advies uit. verzoeken medewerking te verleenen om de door Gebr.Staal zonder noodzaak naar voren geplaatste verhuiswagen naast hun perceel Ileuvelweg 8 zoodanig naar achteren of elders te verplaatsen dat het algemeen aanzien van dien weg niet langer wordt ontsierd. .De Gemeentepolitie brengt hieromtrent rapport uit adviseert tot huurverlaging van 'wonin gen van bouwvereenigingen in deze ge meente deelt naar aanleiding van het schrijve: van 24 April 1955, 5e afd. Pfo^801 me de, dat, waar de Postweg in de Baatbe lasting is betrokken, behalve voor wat betreft de afvoer van hemelwater o.a. ook voor afvoer van de faecaliën moet j worden zorggedragen en dat de in de onmiddellijke nabijheid gelegen wegen, wat hun wegdek aangaat, de noodige voorzieningen behoeven. Voorts bericht hij, dat deze beide [Vraagstukken, n.1. van de rioleering en de wegverharding gezamenlijk en in verband met elkander moeten worden op- gelost, waarom het geheele complex we- gen ter plaatse in studie is genomen, teneinde een goede oplossing van een en ander te verkrijgen. vraagt een stuk gronds aan de Bosstraa* te huur. IDe Commissie Grondbedrijf adviseert te' verhuren een stuk gronds groot ongeveev l 262 M2, kadastraal bekend als sectie Dj no.2C50 ged. tegen een huursom van ƒ1 Beslo van ij v o 0 r opzeg Beslo gewon in te Confo zoeke steld Van h wo dt schri i Openb Beslo" grond; fsecti< 1,= 15 Ma;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 257