Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 507 508 509 510 G.ïï. Veenstrate Soest FKan G.Lelieveld 1 ra der, s van Buijzensjtr. no.8, Den Kaag. P.G.Sim'on, Sqphia- laan 1Soest stelt voor een ruiling van grond aan de Soesterbergschestraat hoek van Beunin- genlaan, terwijl daarbij desverlangd door de gemeente grond zou kunnen worde: bij gekocht voor per M2. De Commissie adviseert bij monde van jden Burgemeester als Voorzitter dier Commissie, niet tot aankoop over te gaan, terwijl omtrent de ruiling de Commissie ter plaatse nader zal beslis sen vraagt in koop laan gelegen t meter en diep traal bekend a Volgens het ad Gemeentewerken tegen verkoop De Commissie G monde van den ter dier Commi bepalen op j een aan de P.de Hoogh- errein breed ongeveer 20 ongeveer $0 meter, kadas- ls sectie II.no.4796 ged. vies van den Directeur dd. 4 Mei 1955, bestaat geen bezwaar, rondberirijf adviseert bi; Burgemeester als Voorzit- ssie, den koopprijs te ,50 per M2. vraagt in koop een stuk gronds aan de Bosstraat, kadastraal bekend als gemeen te Soest in sectie D.Do.2050 (ged.). De Commissie Grondbedrijf geeft bij monde van den Burgemeester als Voorzit ter dier Commissie overeenkomstig het jadvies van den Directeur van Gemeente werken in overweging om te verkoopen een terrein breed ongeveer 25 meter en diep ongeveer 56 meter tegen een koop prijs van 2,75 per M2« deelt mede dat L. weg alhier, eigen [bewoonde perceel hchtig is enkele ringen aan deze w De Directeur van Beert bij schrijv 19/9 een aanschri [Vervat tot het he rapport genoemde Vervat wonende Heuvel- aar van het door hem Sophialaan 1 weiger- noodzakelijke verbete- oning aan te brengen. Gemeentewerken advi- en van 2 Mei 1955, no. jving te richten aan rstellen van in het gebreken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 259