Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 41 AH. JTh.oma s ~g e - lantiersgracnt 3s> Amsterdam. 42 a.H<TThomas mge- lantiersgracht 31 Amsterdam. 43 iï. V. Provinciale Utrecntsche Llec- uriciteits-^aat- schappij 44 L.V.Bataafsche Imf- port my. hen Haag. 43 IVoorzitter. verzoekt ten behoeve van de oprichting van een gebouwtje voor het daarin vesti gen van een bedrijfje tot het maKen van wasproductenop een terrein, gelegen aan den Groote melmweg, .kadastraal be- Kend in sectie A.Mos.1944 en ;to, de open ruimte tot de zijerfafscheiding te bepalen op 5 h. instede van 10 11. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den techniscn ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht, dd. 9 Januari 1935» Ho.29/1* verzoekt nem ontheffing te willen ver- leenen van ae verbodsbepaling, als be doeld in net le lid van -artikel 2 dei- ad. 30 necember J.930 vastgestelde veror dening, ex artikel 4 der Hinderwet, ten behoeve van de oprichting eener smeltery van wasproductenin een gebouw, te stichten aan den Oroote Aelmweg, hoen Lange Hrinkweg, Kadastraal bekend als sectie A.Mos.1942 en $06 en deelt mede van de hem verleende ontheffing vovr perceel Spoorstraat 27» bij inwilliging van evengemeld verzoek, bruik te zullen ma^en. :e- jdeelt mede dat niet kan worden tegemoet gekomen aan den wensen van den .laad be treffende schrapping van enkele woorden in de zakelijkrecht-overeenkomst inzake leggen van een kabel in gemeentegrond, ^en andere redactie .ordt door de I. .V-. voorgesteld verzoekt alsnog om den termijn, binnen welken de ondergrondsche benzinebewaar plaats met bovengrondsche aftapinrich ting in en op het perceel, sectie a.Mos., 1703 en 1704 aan de Aerkstr.3 voltooid en in werking gebracht moet zijn, te willen verlengen met 1 maand na de dag- teemening van haar schrijven. vru-at, 0 aan de Van 21 dd. 31 of uitvoering kan worden gegeven raadsbesluit raadsbesluit G (de z.g. buurstaat) met betrekking tot G.Visch ze wijzigen. opdracht gegeven bij Lecember j.1. om het üctober 1934, no.168 c lsaan gecn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 25