r Afzender of voorstelle Korte inhoud Datum num mer 511 512 515 514 515 ïïtrechtsche Waterj- 1eiding My. te U t r e cht Ie afd. ter secre taxie. Mevr.WedJ.Barzi- lay-van Kampen te Soest .Directeur GemeerH tewerken de Voorzitter- verzoekt vergunning tot de oprichting van een door stoom gedreven pompgebouw jals uitbreiding van haar bestaande in stallatie op/in perceel kadastraal be kend in sectie D.no.2000 gelegen aan de, jBanningstraat Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den commandant der vrijwil- ilige brandweer te Soest en door den di recteur van gemeentewerken. Ibiedt ter goedkeuring aan het ontwerp ider aan. V.van kreukelenKorte Hartweg j9, te Soest, te verleenen vergunning tot de oprichting van een bakkerij en [het daarin plaatsen van een oliestook inrichting in werking gebracht door een electroraotor van 0.6 P.K.op/in per ceel sectie H.no.5495 gelegen aan de Schrikslaan verzoekt vergunning tot de oprichting van een sigarendrogerij op/in perceel kadastraal bekend gemeente Soest in sectie A.no.2009 gelegen aan de F.C. Kuijperstraat no.15* Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den commandant der vrijwil lige brandweer te Soest en den direc teur van gemeentewerken. zendt rapport omtrent bouw van een brandweergarage te Soesterberg. stelt aan de orde de vaststelling van den pensioensgrondslag van P.A.J.Heint jes per 1 Januari 1555 op 90G,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 261