r Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 51 6 517 518 519 520 521 59? 525 Directeur van Ge- meent ewerken Comité van uitvoe ring der Nat.wed strijd ter gelege heid van het 12i~ jarig bestaan Soester Schaakclu J.Brons n~ Hoofdbesturen dei- pers oneelorgani- satiën Directeur Gemeen tewerken Directeur van Ge meentewerken al hier Centrale Werkge vers Risico-bank s-Gravenhage Hoofdbestuur fied. Aannemersbond te Amsterdam biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de inoodige teekeningen en adviezen. verzoekt voor de schaakwedstrijden op 129 en Mei a.s. in Hotel Trier te jSoestdijk een prijs beschikbaar te stel len .verzoekt de tusschenkomst van burgemees ter er wethouders voor betaling van ar- 'beidsloon, hetwelk adressant riog te vor deren heeft van A.v.d.Zouwendie in 19)4 de ophaaldienst van asch en vuil- ,'nis heeft uitgevoerd. i ge- Sep- jverzoeken te willen bevorderen, dat jdurende den termijn van 16 Juli - 1 tember de commissiën van overleg, zoomeö conferenties over algemeene personeels zaken niet dan in noodzakelijke geval len worden bijeengeroepen. brengt rapport uit cm de taak en samen stelling eener Schoonheidscommissie, vergezeld van een ontwerp-verordening voor deze commissie en een ontwerp- huishoud-reglemer.t zendt kostenopgave inzake aanleg van de nog niet verharden Veenzoom, zulks in verband met den voorgenomen bouw van eenige woningen aan dezen weg door P. de Boer te Huizen. Voornoemde Directeur merkt voorts op, dat tegen uitvoering van de desbetreffe de werken door de Boer zelf, zijner zijds in principe geen bezwaar bestaat. vestigt de aandacht op een ongevallen verzekering voor jeugdige werkloozen. I verzoekt de uitvoering der werkverschaf- fingswerken wederom door aannemers te doen plaats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 265