I k i- num mer Afzender of voorsteller Datu 524 525 526 527 Mej.E.Harm te Soest Dir. Staatsbosch- beheer De Voorzitter. De Voorzitten. Korte inhoud iverzoekt vergunning voor het plaatse' jvan een schutting langs de linkerzijde |van het door haar bewoonde perceel Mid delwijkstraat De Directeur van Ge meentewerken adviseert bij schrijven [van 7 Mei 1955, Do. 26/6, de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlee- Inen jzendt opgave begrooting kosten van: la. het aanbrengen en aanschaffen van de beplanting benoodigd voor het terreir. gelegen langs de Soesterbergsche- straat nabij Soestduinen b. idem voor het terrein gelegen langs de Bosstraat, c. idem voor het Ezelsveld, -. idem voor een terreir groot gelegen bij den cider, bij 24 H.A. het ka daster der gemeente bekend als sec tie F.nr.1424. stelt aan de orde de behandeling van de aanvrage tot grondaankoop aan de Schriks laan door Suijdam, aannemer te Soest zulks in verband met de bezwaren die be staan tegen den verkoop als gevolg van het ontwerp-uitbreidingsplan dat niet in overeenstemming is met de voorwaar den die de kooper meent te moeten stel len Een schrijven van het Hoofd der 2e afd iProv. Griffie dd. 7 Mei j.1. aan den Secretaris bevestigt de bezwaren tot erkoop |gaat over tot het houden van de aange- jkondigde openbare aanbesteding voor de [verpachting van het parkeerterrein aan jde Batenburglaan. Ingekomen zijn 6 biljetten, t.w.: y F G.Kamperman Zuilen 60, D.W.v.d.Linden Soester- berg 205,= G.Bleeksma "412,50 H.Voskuilen Soest 185, H.Hoekstra Soesterberg 150,= G.Sijbesma Utrecht 176,=

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 267