jU BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen IjLan aen heer 'Inom&s 'te oencnten aat bedoda Oeoou.\tj e volgens de ontwerp-bebouwmngsvoorschriftenbeboerende tot het in voorbereiding zijnde ontwerp-uitbreidings- plan moet worden gebouwd met inachtneming van een open ruimte tot de zij erf af scheidingen van 10 of van 3 m. uit zijerfafscheidingen indien het wordt geplaatst op een afstand van ten minste 25 meter achter de vourgeve. rooilijn. In het laatste faCval zal met em terrein ter breedte van 21 m. langs den weg en ter diepte van 45 hunnen worden volstaan. jen Haaa voor rerleenen. te stollen de gevraagde ontheffing re Besloten wordt de oorspronkelijke redactie der overeen- \A Gif- komst te handhaven. - 3,-^3 ;rzoek in te op 1 maar t willigen door re bcpa- cJl. a.s. in werking moet Besloten wordt het vs ■Ion dat de inrichting 41jn gesteld. Aan de h.V.mede te deelen, dat de plaatsing van de ben zinepomp moet gescnieden in overleg en onder goedkeuring van den technisch ambtenaar openbare erkexi. Aangezien de Commissie voor Openbare erken de oorsprong p helijxce stortingsplaats handhaaft aan met O.Visch een andere huurregeling worden getroffen, en de stukken vooaj de aan te vragen Hinderwetvergunning worden in gereed heid gebracht. Voorts wórdt telefonisch aan den fecnnioch ambtenaar op+ go.,ragen het huisvuil aan den Brinkweg te storten en niet meer aan den mostveriorenweg. Beze opdracht schriftelijk te bevestigen. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 26