Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 530 521 Dir. Gemeentewer ken Dir. van Gemeente;- werken 522 522 524 525 .De Commissie vooij Openbare Werken. D.J.SpruijtEerkf pad hZ9 Dir. van Gemeentel- werken Dir.van Gemeente werken zendt een plan tot wijziging van de in deeling van het gebouw van gemeentewer ken doet toekomen eene berekening van kos ten voor het aanleggen van paden, par keerterrein, enz. ten behoeve van een panorama op 't Hoogt aan de Banning- straat, ingevolge schrijven, dd24 April 1925, 2e afd. no.j801/2902/2904. deelt mede kennis genomen te hebben van de opdracht tot het inzenden van een nieuw plan met kostenberekening betref fende den bouw van een brandweergarage te Soesterberg, en verzoekt zoodra de jstukken hiertoe zijn ingekomen, deze wederom ter beoordeeling te mogen ont vangen. Voorts adviseert de Commissie den Raad ter kennisneming over te leggi het besluit waarbij de beslissing op de iaanvrage om vergunning tot den verbouw ;der bestaande garage is aangehouden. vraagt aan den Raad ontheffing van art 15 der Bouwverordening voor den bouw vafi 2 woningen onder één kap. pe Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven Gd. 9 Mei 1925, nc.4/2. adviseert het samenstellen van een nieu we legger der wegen voor deze gemeente iin eigen beheer te doen geschieden. jbericht omtrent een verkoop en koop [(ruiling) van strooken grond, gelegen oj den hoek Heideweg-Duinweg, aan te gaan met C.v.d.Hoek te Zeist. De Commissie Grondbedrijf, welke ter plaatse een onderzoek heeft ingesteld is van oordeel dat door C.v.d.Hoek voor el- ken neer te ontvangen M2 een be irag van 2,= behoort te worden bijbetaald. i i i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 273