i J 'h- Afdeeling Aanmerkingen n de in ent ew er- Conform het advies van de Commissie voor Openbare Wer- ]?-Al* iten wordt besloten het benoodigde cxediet ad 250,= JU/ aan den Raad aan te vragen. /j an kos- n, par- an een ning- 24 2/5904. Besloten wordt overeenkomstig het advies van de Commis- sie voor Openbare Werken aan den Raad voor te stellen de gewijzigde kostenberekening voor het aanleggen van dit panorama goed te keuren, en het besluit tot cye- dietverleening genomen in de vergadering van den 12 April 1935 te wijzigen en te bepalen dat de totaal uit gaven 4.457,80 of rond 4.500,= zullen mogen bedra ggen. bben van 1 n een betref- rgarage dra de deze ;en ont- imissie te legger,j ng op de verbouw uden i/an art bouw van! brengt 1 L jven een rixeu- smeer.te I den koop elegen cü te gaan e ter esteld isj voor el-! drag vanl ald 'Conform het advies van de Commissie voor Openbare We ken wordt besloten. r- Besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde |5 ontheffing te verleenen, doch vooraf aan den Directeur \-Ajl van Gemeentewerken te vragen of aan de te verleenen ontheffing nog voorwaarden dienen te worden verbonden. Gemeentewerken f V Conform het advies van den Directeur van dd. 10 Mei 1935, no.1922/25, wordt besloten de nieuwe legeer in eigen beheer samen te stellen, en deze samen ling op te dragen aan den Directeur van Gemeentewerken Voorts wordt besloten van deze beslissing mededeeling te doen aan het Ingenieursbureau "Het Oversticht" te Deventer Ji- uf li st el- Besloten wordt overeenkomstig het advies van de Commis-ui sie Grondbedrijf dd. 6 Mei 1955 no.3982/2 den Raad het^ voorstel te doen. I- Oy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 274