Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 536 537 538 535 540 541 Ged. Staten Ged. Stater var Utrecht Dir.van Gemeente werken alhier. A.Legemaat, Eiker laan 19, Soest. W.H.Hunter. Bos straat 21 M.F.Stuul, Bos straat 19* deelen mede ging van de 1934, vastge 21 Dec. 19p4 men, zoolang jingevolge de jting van de en vuilnis n dat zij omtrent de wijzi- gemeentebegrooting voor steld bij raadsbesluit van geen beslissing kunnen ne- de vereischte vergunning hinderwet voor de inrich- stortingsplaats voor asch iet is verleend. deelen mede dat zij den Directeur der directe belastingen enz. hebben uitge nodigd de berekening van de aanslagen gemeentefondsbelasting 1955/^6 op te schorten deelt mede dat H.A.Staal, k.C.Kuijper straat 12 te Soest, er geen bezwaar te gen heeft de benzinepomp staande voor zijn perceel 2 Meter binnen de grens van den weg te plaatsen. verzoekt intrekking van de beslissing, hem medegedeeld bij schrijven dd. 25 April j.1., 1e afdno-5'926 en hem als nog vergunning te verleenen tot plaat sing van eer reclamebord bij zijn bij kantoor aan het perceel kerkstraat 50. vraagt in huur een strook gronds gele gen achter zijn perceel en grenzende aan de spoorbaan Baarn-Utrecht De Directeur van Geineentewerken berich' dat tegen in huurgeving van een gedeel ongeveer 125 M2, Kadastraal te groot bekend air sectie zwaarbestaat D.no.2050 geen be vraagt in huur een strook gronds gele gen achter zijn perceel en grenzende aan de spoorbaan Baarn-Utrecht. De Directeur van Gemeentewerken berich dat tegen in huur geving van eer ge deelte groot ongeveer 125 1.12kadafetrn bekend als sectie D.no.2050 geen be zwaar bestaat.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 275