Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 542 545 544 De Voorzitter. Dir.van Gemeente werker Te chnAmbt enaa r Openbare Werken. 545 e Voorzitter. stelt aan de orde de behandeling van de ontwerp-verordening regelende het i getal, de benoeming, enz. van het per- soneel bij den genees- heel- er verlos kundigen dienst. verzoekt de chauffeur-monteur A.H.Vos aan een geneeskundig onderzoek te doei aangezien onderwerpen genoemden arbei der verklaart bepaaldelijk opgedragen werk niet te kunnen verrichten. De Voorzitter deelt mede, dat het onde: zoek reeds heeft plaats gehad en een rapport van den gemeentegeneesheer tha: bij de stukken is gevoegd. verzoekt een aanvullendcrediet vcor aankoop van kolen voor verwarming van de woning van den gemeentebode en het kantoor van den gemeente-ontvanger, aangezien het toegestaan krediet reeds is overschreden. biedt de vergadering aan een rapport van het lat. Verbond van Gemeente-amb tenaren terzake de overdracht van be voegdheid van den Baad aan het Colle ge van B. en W. met betrekking tot de indeeling van de gemeente-ambtenaren in salarisgroepen. De Voorzitter stelt voor dit vraagstu te behandelen na de verkiezingen van den gemeenteraad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 277