kde. u<2j Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen De ontwerp-verordening wordt goedgekeurd. Besloten wordt het ontwerp te zenden aan de gemeer.tegene eshee- ren en de vroedvrouw met verzoek eventueele opmerkin gen binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van het College te brengen. Voorts zal een exemplaar der ontwerp-verordening wordeiji toegezonden aan den Inspecteur der Volksgezondheid meti Iverzoek daaromtrent zijn oordeel te geven. A.H.Vos JÏBesloten wordt een afschrift van het geneeskundig rap- W/. te doei port te zenden aan den Directeur van Gemeentewerken. 4 en arbeid! edragen I /U.cP0<t het ondeiT en een heer thail :e Secretaris legt het College een rapport over waar lit blijkt, dat de raming op de begrooting 1955 te |laag is. a. esloten wordt de raming door den Baad aan te vullen iet 25,= voor het kantoor van den ontvanger en te [brengen op 60,en voor de woning van den bode met 55,= en te brengen op 70,=. het voorstel van den Voorzitter wordt aangenomen. rraagstu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 278