Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud .V.Bataafsche Im port Ify. Ben Haag. 1 e chnAiüb tenaar gasbearijf u-ea. Staten dezer provincie C oiiimandant Vr i j w Brandweer en Bouw en oningtoezicnt Commandant Vrijw. Brandweer 3oester-j berg en Bouw- en o n i na toezicht Hoofden vanscho len. verzoent den termijn, genoemd in de op glDec. j.1. verleende Hinderwetsver gunning no.7/134 tot het oprichten van een benzinepompinstallatie op het per- ceel Banningstraat te Soesterberg met maanden te verlengen en den ver valdatum te stellen op 1 augustus 1935» vraagt machtiging tot uitbreiding van het hoofdbuizennet in eten Duinweg en den Oude Utrechtscheweg. deelen mede dat zij overeenkomstig de in het provinciaal blad nr.56 van 1934 opgenomen aanschrijving zijn overgegaan tot de opschorting van de heffing van de personeele belasting voor deze ge meente voor het belastingjaar 1935» ten-'/ einde, zoo noodig, de heffing van een hooger aantal opcenten op de hoofdsom dezer heffing of wijziging in de tarie ven mogelijk te manen. adviseeren voorwaarden, welke op grond der Verordening ter vournoming van brand en die der Algemeene Politiever ordening zouden Kunnen worden gesteld ten aanzien van net parochiehuis St. Ludgardis aan de Vredehofstraat adviseeren voorwaarden, veine op grond der verordening ter voornoming van brand en die der Algemeene politiever ordening zouden nunnen worden gesteld ten aanzien van het te bouwen zaaltje aan de muitenant koppenlaan, op het terrein, kadastraal bekend in sectie B16po. zenden in het verslag van het onderwij over het jaar 1934. je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 27