Ifer 547 ~A8 549 550 551 552 Dir.van Gemeente werk en Maatschappelijk j Hulpbetoon Soest Dir. van Gemeen- t ewerken G.van 't Kloostei fitter bij het gom. gasbedrijf,werk- j zaam cp arbeids overeenkomst Dir.van Gemeente werken. J.A.Prinsen, voor StVincentius Vej. Best.der afd.Soeét vdCentr.3ond van Ned.PTT pei soneel. Secr. J v .Kekera. verzoekt een bedrag van circa /p55,= beschikbaar te stellen voor het aan schaffen van palen ten behoeve van de afpaling der gemeente-eigendommen. jstelt voor gedurende den tijd, dat de secretaris van Maatschappelijk Hulpbe toon wegens ziekte verhinderd is het secretariaat waar te nemen, als zooda nig te belasten den heer w .B.II.Busch. rapporteert, dat J.M.Bloklanddie van- jBeslot* wege Maatschappelijk Hulpbetoon regel- ce 6'evt matig bij Gemeentewerken wordt geplaatsten zich schuldig maakt aan verregaande luiheid en zich steeds tracht te ont trekken aan controleerbaren arbeid. In verband hiermede verzoekt hij het idaarheen te willen leiden, dat deze persoon NIET meer bij Gemeentewerken wordt tewerk gesteld. verzoekt den gemeenteraad, hem als fit ter bij het gasbedrijf in vasten diens aan te stellen. De Technisch Ambtenaar Gasbedrijf bren{ hieromtrent rapport uit bij schrijven van 15 Mei 1955* De Gascommissie adviseert afwijzend. zendt antwoord op schrijven van Burge meester en Wethouders dd. 8 dezer en motiveert dat de daarin bedoelde kos ten van onderhoud der genie entewoningen wel voor rekening van de gemeente komen verzoekt of J.H.DorresteijnKolenstrad 'V.Z. 6C alsnog in aanmerking kan komen! voor verstrekking van kunstmest. verzoekt het gezin J.Akkerman, hulpbe steller alhier, voor steun in eeniger lei vorm in aanmerking te willen doen komen - - |'fQ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 281