1 Jfc-v G55,= aan- van de ïen «.Wjt BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iBesloten wordt het crediet bij dm Baad aan te vrager- en aan den Directeur Gemeentewerken te vragen of het maken der palen in eigen beheer kan geschieden door Iwerkloozen. Jj h' h\ci dat de Kulpbe- is het s zocda- .Busch. die van- n regel- geplaats aan de te ont beid ij het deze herken als fit- en diensi ijf bren hrijven jzend n Burge- zer en de kos- woningen rte kome olenstra an komen t hulpbe- eeniger en doen Besloten wordt ingaande 15 Mei j.1. den heer W.B.H. Busch, tijdelijk controleur in dienst der gemeente Soest3 te belasten met de waarneming van het secreta riaat en penningmeesterschap van Maatschappelijk Hulp betoon Besloten wordt aan Maatschappelijk Hulpbetoon kennis J te geven van den inhoud van het rapport en te verzoe ken J.M.Blokland niet meer tewerk te stellen. Besloten wordt den Baad voor iet verzoek te beschikken en ïoor den Technisch Ambtenaar liens rapport dd. 15 Mei j.1 te stellen afwijzend op wel op grond der motieven van het Gasbedrijf in omschreven. Iet het antwoord kan de vergadering zich vereenigen. 3esloten wordt de kosten voor rekening der- gemeente te lemen Besloten woxdt te berichten, dat Dorresteijn op gelij-\J behandeld als andere arbeiders en mitsdien ten voet is een termen ijken aanwezig zijn, van den gewonen regel af te per afdoening aan Maatschappelijk Hulpbetoon. r\ t~i mi ,i i r\ r» -ï r A vi t t r-> m A v-i m - v •w-* -i.- -t' 4-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 282