Volg- num- Afzender of voorsteller mer - Datum Korte inhoud 555 554 ?T.V.Bcuw-en Exploi tatie-My'. "De Nieu we Verwachting" t$ Soest Dir.van Gemeente werken 555 556 557 Dir.van Gemeente werken Dir.van Gemeente werken NVZ.EederlVer voor Ziekteverze kering te s-Gra- venhage verzoekt andermaal hem toestemming te verleenen tot het vestigen van een winkel voor verkoop van boter, kaas en melk in het perceel Julianastraat 12. deelt mede, cat niet te achterhalen valt, door wie de ruiten van het gym nastieklokaal zijn gebroken. Gevraagd wordt plm. 20,= te mogen besteden voor het aanbrenger van gaas voor de ruiten zendt een verzoek in van Joh.kraaijen- brink om een tegemoetkoming in de kos ten van de tweedaagsche jaarvergade ring der Eederl. Boschbouwvereeniging, welke kosten op 15,= worden geraamd. deelt mede, dat bij het werkverschaf fingsobject "Pijnenburg" (ontginning woeste gronden) zijn tewerkgesteld eer 7-12-tal arbeiders, die krachtens on dervinding of medische verklaringen niet geschikt zijn het zware spitwerk te verrichten en dat in verband met een en ander de begroeting zal worden overschreden, tenzij minder oppervlak te dan oorspronkelijk geraamd is, zal worden omgespit. Verzocht wordt te mogen vernemen, op welke wijze de tewerkstelling thans zal moeten geschieden. zendt offerte in voor verzekering van het in dienst der gemeente (werkver schaffing) zijnde personeel tegen ziekte

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 283