lr Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Dir.van Gemeente werken Kamer van Koophan del enz. A'foort. P.SluisPluimvee en Vogelvoederfa- brieken NVte Weesperkarspel Bestuur der Yer. Vrijwillige Brand weer te Soester- ber et Dir.van Gemeente werken Ri jwielpadver U.M.O. H.T.Kieveen van Dijkum, Soéster-; bergschestraat 87 Soest het el Ckhuijsen). In gereedkoming van dit biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken ora bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt een circulaire inzake verlaging van de bijdragen aan Piet handelsregis ter en samensmelting Kamers van Koop handel vraagt vergunning tot het aanbrengen van een lichtbak aan het perceel Beu kenlaan ^1a van W.S.Veltraan. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie hebben geen be- zwaar tegen inwilliging van het verzoen deelt mede dat het besloten heeft de schorsing van J.Smienk tot 24 Juli 1925 te doen voortduren. deelt naar aanleiding van een door bur gemeester en wethouders bij apostille gemaakte opmerking betreffende over- schrijdin van het bij raadsbesluit var. 112 I-Irt 1S254e afd. no 21/286 verleen de crediet ad 140,= voor aankoop be iplanting aan de Anna Paulownalaan en. del Van Lenneplaan met 2,50 mede dat de door J.ïïolff geleverde boomen voor een Ibedrag ad 142,5G niet alleen voor be planting der 2 gemelde wegen zijn, doch Idat een 15-tal boomen gebezigd zijn voor inboeting van beplanting Koningin-I nelaan. Derhalve komt ten laste var hei crediet ad 140,= een bedrag van 117,75- jzerdt rekening over 1924 en begroeting over 1925 in. verzoekt zijn bioscoopvergunning aan te vullen met Piet linkergedeelte van per ceel Burg.Grothestraat 23 (voormalig afwachting van de gedeelte verzoekt hij thans tijdelijk in de achterzaal voorstellingen te mogen geven. De In specteur van Politie adviseert bij schay 20. Mei. 1.925, no 1 60/4 de ti.ideli.ike venmnmns: te ven van vraague tijdelijke vergunning nen en wel tot 2 Jani 1925* ^erlee nos f?6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 287