num- mer Afzender of voorsteller Datum Korte mnou 565 566 567 568 56! Secretaris plaat selijk Crisis comité (afd.B. Steun Leger des Heils Utrecht, Breed- straat }Q. Hederl Aannemer s-j- bond Amsterdam, j J.H.Landre te s-Gravenhage 7/.van Breukelen, korte Hartweg 29 te Soest. de gedurende het 2e deelt mede, dat van halfjaar 1954 aan naar de Bijks Werk verschaffing uitgezonden werkloozen ver strekte kleeding en schoeisel voor reke ning van het comité wordt genomen een bedrag van 109,10, waarvan bereids 4p,45 op 11 September 1954 in de Se~ meentekas werd gestort. Het restant za- spoedig bij den gemeente-ontvanger wor den betaald. verzoekt toestemming tot he den van eene oninbare ze gemeente, op 17 t mogen hou- de- inzaraeling in m 19 Mei 1 b -> y j De Inspecteur van Politie adviseert de gevraagde toestemming niet te ver! eene/. vestigt van den 9 April v/aar bi j werken van de sted ing de aandacht op het schrijven Minister van Sociale Zaken, dd, j.1. -.0.28-6115, afd. W. en S. overweging wordt gegeven ig met subsidie in in werkverschaffing overheid, door middel van aanbe-. 0 te doen uitvoeren en dat een model ontwerpbestek bij het Departement van Sociale Zaken cp aanvrage beschik baar is. vraagt een verlof A voor de groote re-j creatiezaal (bovenlocaliteitgroot 99,29 '12 van het perceel Amersfcortsch'i straat 122. Volgens den Inspecteur van Politie zal het verlof moeten worden verleend de oprichting daarin plaat- verzoekt vergunning tot van een bakkerij en het sen van een oliestookinrichting in wer gebracht door een electromotor va P.K. op en in perceel kadastraal nd gemeente Soest in sectie Il.no. gelegen aan de Schrikslaan. Omtre; verzoek wordt advies uitgebracht den commandant der vrijwillige dweer van Soest en den directeur gemeentewerken :ing o6 beke 5495 dit door bran van vuiy-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 289