I /yu' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen vo het verzoek wordt gunstig beschikt. Js- *v' je machtiging v;ordt verleend'. Jy kenni sgenomen 'a^c~<r, Besloten wordt tot vaststelling der voorwaarden overeen- Jh. Ikomstig het "besluit hiernevens als bijlage gevoegd. |l hol f. je voorwaarden worden vastgesteld overeenkomstig net \y- fbesluit hiernevens als bijlage gevoegd. s V' ijk 6. Van de verslagen wordt uuor de vergadering kennis geno-i [?-cj, üien en besloten ae^e den naad mede te deelen. A ïïaar aanleiding van net verslag over de school moester-; berg wordt besloten aan den fechnisch njubtenaar openba re^,, erken op te dragen maatregelen te treffen tegen be vriesing der .cs.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 28