3Uf- v %^Z/ ie het 2-: j Werk lozen ver roer rake len een :reids 1 de ge- t ant z a ïger wor- )gen h 1935. seert 7erlr>e ou de- de ne: I rijven aken, dd, /y. en S geven s ub s i d i s an aanbe-t at een partement beschik- oote re-j groot foortsche teur van worden ichting plaat- g in wer- motor var straal e Il.no. n. Omtrer bracht llige eeteur BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Besloten wordt de bijdrage van het Crisis-Comité te aanvaarden. Overweg hcuL ope.nbare inzameling ingevolge het bepaalde injf^A lid 2 der Armenwet moet worden aangevraagd j j' 30 dagen vóór den dag waarop deze inzameling^;,/ het betreffende ver- dat de vereischte toestemming tot het artikel 15 ten minste zal worden gehouden, en mitsdien zoek niet tijdig is ingeleverd; overwegende, dat tegen deze collecte meerdere bezwaren zijn aan te voeren blijkens het advies van den Inspec teur van Politie dd. 1b Mei 1935, no.13/283 wordt be sloten dienovereenkomstig afwijzend te beschikken op het verzoek van adressant. Van dit schrijven wordt kennisgenomen. Besloten wordt aan J.N.Landré het gevraagde verlof A I V eJL te verleenen voor de groote recreatiezaal (bovenlocalif teit) groot 99,29 M2 van het perceel Amersfoortsche- straat 122, een en ander overeenkomstig liet besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Be vergunning wordt verleend overeenkomstig hiernevens als bijlage gevoegd. het besluit V n rr in -o -1-J 'Ti* i c. x~u. y ó^ÏJ- w-1 a f} c\ n o p

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 290