num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 570 571 572 575 574 575 Directeur van meentewerken ie- I'.linist er van Bin nenlandsche Zaken F.L.Dankmeijerl eigenaar van het café-dancing "Bel levue" te Soest. Wethouder van Openbare Werken. Secretaresse Voo dijraad Utrecht. Wethouder van Klooster deelt mede, dat aan Joh.Kuijer te haar den alsmede aan de f.V. Bouwterrein Exploitatie Maatschappij "Heidebloesem" te haarden een uittreksel is verstrekt van het uitbreidingsplan voor zoover dit betrekking heeft op de aan bever- genoemden toebehoorende terreinen, als mede 1 stuks entwerp-bebouwingsvoor- schriften behoorende bij het plan van uitbreiding. De kosten var. de twee stuks teekeningen bedragen 4,50, de bebouwingsvoorschriften 2,70. Totaal 7,20. verzoekt te bevorderen dot de noodige maatregelen worden getroffen voor een verscherpt toezicht op de naleving van de voorschriften van het Crisis-Var kensbesluit 1955 door den gemeentelij ken keuringsdienst verzoekt hem, desnoods bij wijze van proef gedurende dit seizoen, toe te staan des Zondags gelegenheid te geven tot dansen. deelt mede, dat het gemeenteraadslid A.Mulder ten behoeve van den dienst het door hem aan de gemeente betaalde bestek en teekeningen van den aanleg der Banningstraat wederom aan de ge meente heeft afgestaan en stelt voor de 10,= aan den heer Mulder terug tel betalen verzoekt definitief te besluiten tot betaling der verpleegkosten van liet kind Wolfsen in een psychiatrische inrichting stelt de vraag of voor de kom der ge meente voor zoover deze op het uitbreid dingsplan is aangegeven de thans ter in zage liggende bebouwingsveorschriften niet van toepassing zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 291