L ite v x BESLISS NG Afdeeling en No. Aanmerkingen te haar- rrein ebloesem' erstrekt zoover boven- nen, a'ls- svoor- lan van Besloten wordt te declareereri een bedrag ad 7,20. twee ,50, de Totaal noodige oor een ving van s-Var- lenteli j- jze van ;oe te te geven jadslid lienst )etaalde aanleg j de ge- _t voor terug te! dlet een hoofd van den Keuringsdienst door toezending van afschrift der circulaire voor zooveel noodig te wijzen op de richtige uitvoering der voorschriften N" Cc' Besloten wordt het advies van den Inspecteur van Politie JV in te winnen. I Tot terugbetaling van 10, wordt besloten. :en tot ui het Lsche Be het de ten (tri eve ver 1)9 loten wordt adressante mede te deelen, dat het bij College bevreemding wekt dat getwijfeld wordt aan medewerking tot betaling door de gemeente der kos- bij eventueele opname van het kind in een psychia trie inrichting. Nogmaals verklaart het College een ntueel verzoek om garantie voor de betaling van de pleegkosten in gunstige overweging te zullen nemen, definitieve verklaring wenscht het College eerst af geven wanneer uit de geneeskundige verklaringen •t. zal blijken, dat de opname van den patiënt in inrichting onvermijdelijk is. der ge- 1 Ne Voorzitter antwoordt, dat voor de kom der gemeente uitbrei-H nog bouwvoorschriften worden gegeven. Be kom valt bui- ns ter ihH het uitbreidingsplan zooals het thans ter inzage ligt V z de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 292