Volg num mer 578 579 580 581 583 Afzender of voorsteller Datu m 582 Oir.van Gemeente werken 4e afdeeling ter secretarie )e Voorzitter. Dir. van 'Gemeente werken Penningmesse Chr rusthuis voor zwa ken en hersten°r den "Eust een wei rig" te Eieren. Centraal verifica- tiebureau Een Haag Korte inhoud biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld va de noodige 'teekeningen en adviezen. (deelt mede dat C.G.J.van Heijst bij be- sluit van B. en \7van 19 October 193^ {met ingang van 1 Augustus 1933 is aan- (gesteld tot opzichter-teekenaar in tij- jdeli jken dienst bij openbare werken de- izer gemeente., en verzoekt te mogen ver nemen wat ingevolge art10 van het amb tenaren-reglement met betrekking tot genoemd®ambtenaar moet werden verricht deelt de vergadering mede, dat een vijf tiental arbeiders uit de werkverschaf fing bezwaren maken tegen het zware steunen hun bezwaren door een verklaring waaruit zou blijken, dat zij lichamelijk niet in staat zijn de werkzaamheden aan ontgin ning van woeste gronden te verrichten. Spreker vraagt of op de verklaringen van de belanghebbenden en die van de doktoren zonder meer moet worden inge gaan, waardoor zij naar de steunrege- ilirig zouden moeten worden verwezen. werk, en geneeskundige (verzoekt spoedige beschikbaarstelling van het aangevraagde crediet ad 502,50 vcor aankoop van kunstmest en iupinenzaad voor verschillende ontgon- Inen terreinen en legt over een afseïirif (van het hierop betrekking hebbende ad i vies van den gemeentelijken adviseurf Kraaijenbrink. (verzoekt toestemming tot Let mogen hou hen van een inzameling ten behoeve van het werk vcor on- en minvermogende zwak ken van alle plaatsen en gezindten- De Inspecteur van Politie adviseert het Verzoek van adressante niet in te willi gen .Gelei 35/8' aanv] willl Beslc advic der i in t: naar Van c besli ad vis diens Bij i [Beslc ;amer het v iverr: onde: Tot 1e. 2e Deze koms' Besli mach' go ma Voor' den i Conf 21 K schi endt rapport in over de opneming van as en boeken van den Gemeente-Ontvanger ver het 1e en 2e kwartaal 1935» Van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 297