"i t. /y BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Geletop het advies van Bouw- er Woningtoezicht, nos. 35/81 35/83, 35/84 35/68 en 35/85, wordt besloten de aanvragen nos. 1/10Ö7, 2/320, 1/1075 en 1/1088 in te willigen. Bouwaanvrage no.1/1085 wordt aangehouden. Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken het advies te vragen omtrent het al of niet in vasten diengt der gemeente aanstellen van den sedert 1 Augustus 1933 in tijdelijken dienst werkzaam zijnden opzichter-teeke-f naar C.G.J.van Heijst. Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om té besluiten aan den Directeur op te dragen het College té adviseeren inzake eventueele reorganisatie van den dienst van gemeentewerken, de personeelsbezetting daar-r bij inbegrepen. Besloten wordt 'twee geneesheeren aan te wijzen, die ge zamenlijk zullen'onderzoeken of de arbeiders inderdaad het werk aan ontginning van woeste gronden niet kunnen verrichten en het College omtrent den uitslag van dat onderzoek zullen hebben te berichten. Tot deze geneeskundigen worden aangewezen: 1e. de gemeentegeneesheer J.H.A.Rupert 2e. de geneesheer P.G.de Vos. Deze regeling zal ook voor andere gevallen in de toe komst gelden. K": srjS Besloten word4- den Directeur van Gemeentewerken te machtigen tot aankoop van kunstmest en zaad voor ont gonnen +erreinen tot een bedrag van 502,50. Voorts wordt besloten het gevraagde bedrag +e bestrij den uit den post werkverschaffing 1935» Conform het advies van den Inspecteur van Politie du. 21 Mei 1 935, no. 13/286 wordt besloten afwijzend te be schikken op het verzoek van adressante. Van het rapport wordt kennis genomen. 3 h*" i/i xS> 6>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 298