1 rtum- Afzender of voorstelier mer Datum Korte inhoud 584 585 586 587 588 589 590 Gemeente Amers foort. PHelmuspenningm Alg.Ned.Bouwvak- arb.Bond Oir.van Gemeente werken Oir.van Gemeente werken. Secretaris plaat selijk Crisis-Co mité R.K.Vereeniging Moederschapszorg Afd.Financiën. [deelt mede [den Minist [1955 nc.4 [distributi leen dan z werkeli jk lager is d [rende fabr len dat ingevolge resolutie van er van Financiën dd. 5 Mei bij levering van gas aan een ebedrijf de omzetbelasting al al worden berekend over den betaalden prijs, indien deze an de prijs waarever de leve- iek omzetbelasting moet beta- Verzoekt namens de afd. Soest van den [Alg. ried. Bouwvakarb .Bond het lid J.Y/es- jterveld in de steunregeling te willen "Kostwinner", en deelt in mede, dat genoemde persoon reeds jaren als zoodanig is aangemerkt bij de kasuitkeeringen [opnemen als idit verband [adviseert de telefoon-aansluitingen van jde technisch ambtenaren tleurs en van 'Noesel voor rekening der gemeente te handhaven en verzoekt tevens telefoon aansluiting voor rekening der aan zijn woning te doen aanbreng meente Stadhouderslaan no.28c en zendt situatie-kaarten van de wegge deelten, waarvoor gelden ir. het wegen fonds zijn gestort [doet toekomen een tweetal afschriften [van de aan het Nationaal Crisis-Comité jverzonden afrekening betreffende de ontf [vangen gelden veer steun aan werkloozenl [gedurende het tweede halfjaar 1954- zendt verslag over het jaar 1954 dat de hieronder gemelde deelt mede clubs op grond van de bepalingen van het raadsbesluit van 50 December 1950, zoo als dit besluit is gewijzigd bij beslui ten van 28 December 1955 e->° 15 Maart 1955 over het jaar 1955 aanspraak kun- inen maken cp subsidie uit de gemeentekas en wel tot de daarachter genoemde bedra gen: 1e. de Soester Turnclub te Soestƒ95>80 2e. de Al Athle Soest ƒ118,80 jem. Soester ,iek club A Turn- D.0. en te i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 299