Afzender of voorsteller Datum Korte num mer 54 55 56, 57 C.v.d.Broek, Jor resteinweg 74, Soest. Centraal verificaj- tiebureau,Ben Haag. Centraal verifica tiebureau,Jen Haat Centraal verifica tiebureauDen Haa v.d.Le«k, kerk straat Soest. kr .Dr .R.H.Cvan Ho Utrecht. 1 deelt naar aanleiding van de hem ver leende ontheffing van het bepaalde in I artiitel 8 der bouwverordening, voor den bouw van een woonhuis, aan aen Dorre- steinvs.eg, sectie G.2427» mede, wel gene- 1 gen te zijn tot den benoodigden grond- afstand, doen niet tot storting van een bedrag, ad f.682,95 in &et egenfonds en verzoekt hieromtrent nadere inlich tingen. omtrent dit schrijven wordt rapport uit gebracht door aen technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht, dd. 9 Januari 1935» ho 1/1. zendt rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie van he 0 gasbedrijf over het tijdvak 17 September! - 11 December 15 j>4 zendt rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie van de wo- ningbouwvereeniging "Goed onen" over het 2e halfjaar 1934* zendt een afschrift van het rapport be treffende de kasopneming en controle vui de administratie der Centrale Slacht plaats 17.V. voor de gemeente Soest, ovei het 4e kWartaal 1934* merkt op, dat naast de woning van den heer h.J.ten Haa, aan de kerkstraat tegenover zijn woning een 72, steens schuurtje staat, hetwelk als woning wordt gebezigd, hetgeen z.i. in strijd is met de woningwet. Omtrent dit schrijven wordt rapport uit „gebracht door den tecnnisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en 'wo ningtoezichtdd. 15 Januari 1935» li0 19/2. deelt mede dat zijn cliënten genoegen nemen met het bedrag van f.547»9& als schadeloosstelling voor heidebrand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 29