T.u BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ie van Mei an een ting al r den n deze r leve- t beta- Besloten wordt nevenvermeld schrijven ter kennis te brengen van den Technisch Ambtenaar bij het Gasbe drijf, met het verzoek om na gepleegd overleg met den heer Nagtegaal, Burgemeester en Wethouders betreffend deze zaak van bericht en raad te dienen. n den i J.V/es- I illen Lt in ersoon emerkt gen van van 3 te sfoon- neente -io28c >ge- Lf ten Domité de onti cloozen| p4. m 1de van he* D, zoo- beslui-' aart kun- senteka? 3 bedr£- /92,60 118,80 wordt afwijzend te beschikken op liet ver. Besloten van adressant en tevens te berichten dat er bij het College bezwaar bestaat tegen de kasuitkeering als kostwinneraar J.Westerveld o ek \3 W' Besloten wordt, na ingewonnen advies van de Commissie den Raad voor te stellen de toe Directeur van Gemeentewerken telefoon te voorzien. voor Openbare Werken, komstige woning van den van een Van de toezending wordt kennisgenomen. Voorts wordt besloten de kaarten toe te voegen aan de administratie van het wegenfonds. />-oZ4 De afrekeningen worden goedgekeurd Besloten wordt nevenvermeld verslag den Raad ter ken- nisneming over te leggen. nanciën de nevenvermelde subsidie's toe te kennen, overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage ge- voegd Besloten wordt conform het advies van de afdeeling Di- -f nsrifi' Kn rlo KioiJDrnrDvmol ^5 o onKo-l rli q o Vonnon

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 300