WoM. tyle. LU BESLISSING Aidee.ing Aanrner|<.jngen en No. Besloten wordt aan den Raad machtiging te vragen adresl- santen naar aanleiding van hun adres te berichten, dat yTu het College van Beurgemeeste* en Wethouders bereid is den*'idtA volgens het ontwerp-uitbreidingsplan geprojecteerden weg in het Wegenfonds als weg op te nefien onder voor waarde 1e. dat de voor weg te bestemmen grond door de eigena- ±en kosteloos aan de gemeente v/ordt afgestaan op een breedte van 12 meter; 2e. dot de weg na egaliseering voorzien zal worden van een zeer voorloopige verharding, zullende de kosten worden gedragen door de gemeente, 3e. dat de weg in den zin der bouwverordening als een niet verharde weg zal worden beschouwd, zoodat bij het verleenen van bouwvergunningen overeenkomstig de bepalingen van de verordening regelende het be heer van het wegenfonds, gelden in liet wegenfonds zullen moeten worden gestort. Hierover advies der Commissie Openbare Werken inwinnen. Be vergadering kan zich met het advies van den Birec- i \ZaXs- teur vereenigen en besluit aan den Raad machtiging te vragen adressant te berichten als bedoeld bij beslis- sing dd. heden naar aanleiding van het adres aan den j Raad van P.Selderbeek e.a. van gelijke strekking. Hieromtrent alsnog advies der Commissie Openbare Werken inwinnen. Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen. /j, V 2J Be opgaaf wordt vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 302