BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt adressant te berichten, dat hoewel niet erkennende de motieven welke tot zijn verzoek hebben geleid, het College besloten heeft aan den Raad machtij- ging te vragen de nieuw aan te leggen weg in het wegenf- fonds op te nemen onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat alle voor wegaanleg noodige grond door de eigena ren kosteloos aan de gemeente wordt afgestaan. Tevens zal aan den Raad worden voorgesteld den weg^/een zeer voorloopige verharding te voorzien zoodra de grond voo wegaanleg bestemd, in het bezit der gemeente is. De weg zal aldus aangelegd, beschouwd worden als een niet in den zin der bouwverordening verharden weg, zoodat bij het verleenen van bouwvergunning daarop de bepalin gen der verordening op het beheer van het wegenfonds van toepassing zijn, n.1. storting voor aanleg en on derhoud van den weg. van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 304