num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n h o u Best.der Ver.tot werkverschaffing aan hulpbeh.blin-i den, Amsterdam. Dir.van Gemeente werken MrFrABeunke Advocaat te Zeistk K.H.Haremaker Weedestraat 40 Soest Vah KVVan Berkei's Patent Constru'eti Maatschappij te Rotterdam. .V.Aukimy te Ls-G-ravenhage verzoekt toestemming tot het mogen col lecteeren in deze gemeente in de maand Juli of Augustus 19>5« jDe inspecteur van politie adviseert de gevraagde toestemming RIET te verleenen. verzoekt de toestemming van het college [als vertegenwoordiger van de gemeente jdoest op Juni a.s. üe voor dra ent e-n demonstraties bij te wonen inzake het Ikeuren van straatklinkers te houden van wege de Ver. van Eed. Gemeenten door- het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te s-Gravenhage ^eelt mede naar aanleiding van de brie- Ven van den Pensioenraad dd. Januari en 6 Maart 1955 zich te houden aan zijn advies van 1 1 cvember 19j>4 inzake de jrentebetaling ad 1411,95 en adviseert (deze aangelegenheid te laten rusten tot dat de Pensioenraad opnieuw van zich laat hooren. Hoogstens v/are te berichten dat aan de hitnoodiging vervat in de laatste zin snede van het schrijven van den Pensioei Iraad dd. 6 Maart j.1. geen gevolg zal worden gegeven. Vraagt vergunning tot het maken van een aansluiting op het gemeente riool voor den afvoer van zinkwater, afkomstig uit zijn perceel. Be Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven 22 Mei j.1. no999 verzoekt namens en ten behoeve van W. ivoelewijn toestemming te verleenen tot het aanbrengen van 6 loket-automaten aan het perceel Stationsweg 4. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie hebben geen be- jzwaar tegen deze plaatsing. verzoekt vergunning tot plaatsing van automaten-kiosken en tot hot aanbrenge van automaten-ringen aan lichtmasten, lantaarns e.d.Een bespreking omtrent deze aangelegenheid wordt aangevraagd. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 307