ZT 'V Mdn sn col- maand 3rt de rleenen. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt conform iiet advies van den Inspecteur 34&--£/■ van Politie dd. 2p Mei 1935 no.13/284 afwijzend te schikken .e op het verzoek van adressante. college eente ït e-n tte het den van door toezicht e brie- Jan uari an zijn; ke de viseert ten tot- zich aan de e zin- Pensioei g zal van een voor tig uit brengt ijven an W en tot aten en d,e er. be- ig van ibrenge;.: asten trent vraogd 1 Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken toestemming te verleenen om als vertegenwoordiger van het gemeente- bestuur de voordracht en demonstraties bij te wonen. yïpuZf Besloten wordt den Pensioenraad te berichten dat op grond van de reeds medegedeelde motieven het college geen vrijheid kan vinden gevolg te geven aan de uit- /y. y noodiging vervat in de laatste zinsnede van het schrij-k^- **f'* ven van den Pensioenraad du. b Maart 19j>5« Besloten wordt adressant de gevraagde vergunning te verleenen. Voorts wordt besloten een strenge publica tie te plaatsen, teneinde de klandestine aensluitinge op het riool tegen te gaan en de aangeslotenen in de gelegenheid te stellen hiervan onverwijld kennis te geven aan den Directeur van Gemeentewerken. Conform de adviezen van den Directeur van Gemeentewer ken en den Inspecteur van Politie, dd23 Mei 19p5 no. 4024/2 wordt besloten de gevraagde vergunning te ver leenen Besloten wordt afwijzend ce beschikken op net verzoek van adressant o.a. omdat het een .concurrentie betreft voor^de middenstand en en in deze gemeente nog geen be hoefte bestaat aan dergelijke kiosken. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 308