Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 602 605 604 605 606 WFhBuschcon- troleerend ambte-j naar te Soest. de Voorzitter- de Voorzitter. de Gemeente-secre taris de Voorzitter. 607 de Voorzitter- verzoekt ontslag uit zijn betrekking van controleerend ambtenaar oer 1 Jul:' 1955. deelt mede voornemens te zijn aan het Departement van Sociale Zaken verhoo ging van het loon in werkverschaffing te gaan bepleiten. stelt voor den Directeur van Gemeente werken te verzoeken de reeds gegeven opdracht tot het ontwerpen en voorbe reiden van een sportpark in deze ge meente met het oog op de werkverschaf fing te willen bespoedigen. geeft het College in overweging bij den Minister van Waterstaat en eventu eel andere autoriteiten door persoon lijk bezoek aan te dringen op spoedig* beslissing omtrent de verbreeding van den Rijksweg. Eventueele medewerking van het Rijk zal bijdragen tot werkve: ruiming in deze gemeente. vestigt de aandacht op de steeds toene imende klachten van bodem en waterver- ontreiniging in verschillende deelen der gemeente. Raar het oordeel van spi ker zal het noodig zijn dat een begin wordt gemaakt met het ontwerpen van e rioleeringsplan voor de geheele gemee te. Dit plan kan alsdan naar behoefte in gedeelten worden ten uitvoer geleg- De werkzaamheden kunnen wellicht in d- toekomst voor werkverschaffing worden aangewezen. Spreker stalt voor den Di jrecteur van Gemeentewerken op te drag het ontwerpen van een plan in studie te nemen en daaromtrent bij het Colle ge voorstellen in te dienen. stelt voor aan den Directeur van Geme- tewerken op te dragen de mogelijkheid ina te gaan tot het maken van een open- lucht-theater in de gemeentebosschen daarbij uitgaande van de gedachte dat^ het werk uitgevoerd zal worden in werf verschaffing. Gordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 309