BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den lieer WF .lI.Busch met ingang van 1 1 Juli 19pb eervol ontslag te verleenen uit zijn be- f ■rekking//l-i). k V/ordt goedgevonden ■ordt be sloten - .t Op vc.orstel van den Voorzitter wordt besloten den Di recteur van Gemeentewerken te verzoeken zich omtrent leze aangelegenheid spoedig in te werken teneinde daarna met hem (Voorzitter) op audiëntie te gaan bij ion "inister van Waterstaat en zoo noodig andere auto rit eiten De voorstellen van den Voorzit ter worden aangenomen. V dcrdt be sloten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 310