Volg num mer 608 609 610 611 61 2 6lp Afzender of voorsteller Datu m de Voorzitter. '.A.de Bruijn, lid van den Raad. 4e afdeeling ter secreta ri e estVolksonderwys: afdSoest Vosse- veldlaar 2Ca. ecretaris der Bur gerwacht Baarn. Directie van de II Arnhemsche Water leiding-Maat schapp V, Korte -inhoud doet naar band zigde het vo ter se met de werkz leiding ge vernooging van o0,= crediet aan doen orstel aan den Bureel-ambte- cretarie J.Gerritsen in ver- sedert 1 April j.1. gewij- aamheden welke onder zijn chieden met ingang van 1955 een extra periodieke van salaris toe te kennen en voor het te verleenen den Raad het voorstel te Wordt adviseert aan J.Akkerman alsnog kunst mest en aardappelen te verstrekken. verzoekt in verband met de omstandig heid dat Wethouder Lodeesen niet op nieuw candidaat is gesteld voor den ge meenteraad te mogen vernemen of zijn telefoonaansluiting met ingang van 1 September a.s. kan worden opgezegd dan v/el op zijn eigen naam kan worden over geschreven verzoekt toestemming tot het mogen hou- den van een collecte voor het Ronds tot j Steun van het Openbaar Onderwijs, op Zei- i I terdag 6 Juli e.k. Omtrent dit verzoek wordt gunstig geadviseerd door den in specteur van politie. vraagt beschikbaarstelling van een pril ten behoeve van de op 1,2 en p Augustus te Baarn te houden Kringwedstrij- van de Kring Amersfoort en Omstre- aer Vrijwillige Burgerwachten, waai- ook de Burgerwacht uit Soest behooitl Beslot versti zijn a Wethou tember ting, Gonfor 25 Mei vergun Beslot stelle a-s den ken toe deelt mede dat de kosten voor het leg gen van een hoofdbuis ter lengte van 2000 M-. in de Birkstraat vanaf de Bar- tolottilaan tot aan de grens van Amers-i foort worden begroot op 10540,= in dien van den Rijkswaterstaat vergunning verkregen wordt de buis in de bestrating te leggen en op 12940,= indien de buis in het fietspad moet Be Maatschappij is bereid bovengenoemde kosten voor te nemen. Be andere helft de gemeente aan de Maatschappij worden betaald, zoodra de buisleiding is nceleAl worden gelegd de helft var; hare rekening zal dan door -In beg laanhan [wat er 1 Be kos verhoo Voorlo weer S brandk eenigi gelijk verzoc waarte brandk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 311