i- '7- L-ambte- in ver- gewij- zi jn in idieke innen men il te kunst- ven mdig- op- den ge- zijn fan 1 igd dan m over een hou- mds tot 3, op Za- j rerzoek len in- jen prijs lugustus Istrij- )mstre- m, waai- i behoort ESUSSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Wordt conform het voorstel van den Voorzitter besloten. 'U-f Besloten wordt van gemeentewege de noodige kunstmest te-' verstrekken. De heer de Bruijn wijzigde telefonisch zijn advies in den zin van het besluit. Wethouder Lodeesen geeft te kennen, dat hij na 1 Sep tember 1955 geen prijs meer stelt op een telefoonaanslui ting, zoodat deze aansluiting kan worden opgezegd. ■a- Conform het advies van den Inspecteur van Politie dd. 25 Mei 1955, no.15/209, wordt besloten de gevraagde vergunning te verleenen. 5 Si/z Besloten wordt een zilveren medaille beschikbaar te stellen ït leg- van le Bar- 1 Amers-: in- rgunning 3stratir|| de gelegd|.| .ft van rekening; m door worden In beginsel wordt besloten bij den Raad een voorstel j aanhangig te maken tot het leggep van een hoofdbuis der waterleiding in de Birkstraat en wel in de bestrating.\x De kosten welke zijn opgegeven bedragen 10540,= te verhoogen met de kosten van het plaatsen van brandkranen. Voorloopig wordt besloten den Commandant van de Brand weer Soest opgave te vragen van het aantal benoodigde brandkranen, terwijl aan de Soester Onderlinge Brandve::- eeniging SecrUijtendaelonder mededeeling van de mo gelijkheid tot uitbreiding der waterleiding in de Birk verzocht zal worden in de kosten 2000,= bij te dragei waartegenover de gemeente zich verplicht de noodige brandkranen te doen plaatsen. cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 312