Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud 615 )e Voorzitter. alvorens de vergadering overgaat tot behandeling van de gewone agenda, wor den de heeren van Mierop, houtvester bij het Staatsboschbeheer en Kraaijen- brink tot de vergadering uitgenocdiga De Voorzitter deelt mede, dat klachten voorkomen omtrent de vaststelling van de contractloonen in werkverschaffing. Het schijx:t dat in den aanvang van de werkweek loonen worden overeengekomen die op het einde der week niet worden uitbetaald. Dit acht het College niet juist en werkt funest onder de arbeiders De heer van Mierop acht dit ook niet juist en zegt niet te kunnen aannemen dat zulks gebeurt. De heer Kraaijen- brink rapporteert dat de bedragen die door de arbeiders kunnen verdiend wor den vaststaan, n.1. voor spitten per Meter op een diepte van 1 Meter, 2 Metei enz. lederen dag wordt het geleverde werk door den voorman gepeild, up het einde der week worden de peilingen aan hem opgegeven. Dezen worden samenge teld en door het aantal werkuren ge deeld. Het gemiddelde loon door de uit komst der deeling verkregen wordt aan het einde der week uitbetaald. De ar beiders kennen deze regeling volacende. Vervolgens wijst de heer van Mierop op het feit, dat de werkcbjecten niet vol doende zullen zijn om nog lang voort te kunnen werken. Hij vraagt of liet niet gewenscht is eenige arbeiders te Rolle- cate tewerk te stellen. Voorts deelt spreker mede, dat hoogstens 15 arbei ders geplaatst kunnen worden aan het werkobject op De Voorzitter overweegt de werkverschaffing tijdelijk stop te zetten. Omtrent uitzending van arbeiders naar Eollecate zal het Colle ge zich nog beraden. Hierna opheffing der besprekingen. 't hoogt der Soesterberg. zegt, uat het College 616 Tecnn.Ambtenaar bij het Gasbedrijf te Soest 617 Ged.Staten dezer provincie verzoekt te bevorderen dat ue begroe ting van liet gasbedrijf voor het jaar 1954 wordt gewijzigd zccals op een bijgaan- den staat is aangegeven. zenden een besluit tot vaststelling van den uitgavenfactor 1955 ter berekening van de rijksuitkeering. Met I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 317