Afzend of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 618 J.W.de Rijk. Laan- straat 55 Soest. 619 C.iK.van der Sterr e.a. Stadhouders- laan 50 Soest. 620 Directeur van Ge meentewerken 621 Directeur van Ge meentewerken. 622 Directeur'^V^h me entewerken. Ge-1 625 Muziekver"Patien tia Vincit Omnia" Secr. B.Lagemaat korenweg 5 vraagt toestemming tot het dempen van een greppel vóór een te bouwen perceel aan den Klaarwaterweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d 27 Mei 1955 deelen mede dat de grondwaterstand in de tuinen en in de weide achter hunne perceelen bij eenigen regenval zocdani hoog is dat de tuinen meest een modder poel zijn of geheel blank komen te staar hetgeen op den duur voor de gezondheid der omwonenden nadeelig moet zijn. De oorzaak hiervan meenen zij te zijn geit gen in gebrek aan waterafvoer. De Directeur var Gem entewerken brengt omtrent deze aangelegenheid advies uit bij schrijven ad. 25 Mei 1955» bericht dat de Commissie Grondbedrijf jr a ingesteld onderzoek ter plaatse van oordeel bleek, dat niet moet worden g€ treden in het vcorstel van den heer Veenstra inzake grondruiling aan de ISoesterbergschestraat en Van Leuningen- laan I-geeft inlichtingen wegens de plaats ge |had heboende herstelling der hoekkepers en leien van den gemeentetoren in fe bruari em Maart 1955» De 4e afdeeling ter secretarie vraagt of de rekening Koelink nu geheel kan werden betaald. deelt mede dat de klachten inzake net deponeeren van vleeschafval e.d. op de vuilnisopslagplaats aan den Lange Brir weg schromelijk overdreven zijn. Pauw- lettend wordt toegezien dat vorenge noemd afval aldaar niet wordt gedepo neerd verzoekt toestemming tot het houden ee ner straat- en huiscollecte ten behoe\ der Vereeniging. Omtrent dit verzoek wordt aavies uiigs bracht door den inspecteur van politis dd. 28 Mei 1955, La G.Lo.181/4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 319