53 59 63 65 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud H.vHun en ,Be c ke - ringhstraat 12a, Soest. vraagt verplaatsing van een boom, staan de voor den ingang van zijn perceel. Je Technisch Ambtenaarbelast met de leiding Openbare erken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 12 Januari j.1. no.564. JvdHo ed ,Hingw e£ 2. vraa0t of de huur ad f.ü,45 verschuldigd over het tijdvan van 1 nov. 1933 1 j ;br1934 voor de perceelen ii.no.9p6 en 939 nog betaald moet worden, terwijl hij den grond niet heeft Kunnen gebruiKen en zelfs Kosten er aan heeft besteed. Techn. Ambtenaar Openbare erKen. zendt prijsopgaaf van de P.U.A.^. insaKo uitbreiding der straatverlichting 61 u.van Bloemendal, Schouten kamp w eg 2 7. vraa&t vergunning de oude boomen vour het perceel u.no.3616 aan den uigendom- weg te rooien en te vervangen door jon ge ei Ken 62 3.Zethoven,Soe st. verzoeKt plaatsing op de lijst van le veranciers dezer gemeente. Je Technisch Ambtenaar van Openbare .er- Ken heeft geen bezwaar tegen deze plaat sing. Bestuur van de Stichting tot be heer van het Soes ter natuurbad, te Soest verzoekt goedkeuring op enicele aange brachte wijzigingen in de begrooting voor het dienstjaar 1935* 64 kinterhoofd van ien Aeuringsdienst voor vee en vleesc Amersfoort adviseert de vergoeding wegens gebruik van een snelvervoermiddel voor den keurmeester niet in te trenken. Bestuur der Soes- ter Turnclub. verzoekt ontheffing van zaalhuur over 1934, daar het tot betaling niet in staat zou zijn. :1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 31