Volg num- 1 Afzender of voorsteller Datu Korte inhoud mer 624 625 Prov.Utr.Vert.6.4» Hygiëne van Moe der en Kind. Ged.Staten 626 Gemeente-secreta ris 627 Gemeente-secteia- ris 628 .Directeui van Ge meentewerken. verzoekt voor net jaar 16 wederom een subsidie te willen verleenen voor net te nouden consultatiebureau. doelen mede dat zij in beginsel geen bezwaar hebben tegen de uitgaven der begrooting voor 1925 behoudens hetgeen voortvloeit uit hun besluit van 1b A- pril 1925, 2e afd. Bo.1l8b/996 tot ont houding van goedkeuring aan deze begroo ting. stelt aan net College de vraag of het in de bedoeling ligt de werken als: verbetering den Blieklaan, verbetering weg vanaf Steenhofstraat tot Kerkpad (langs woning Wethouder v.Klooster) alsmede het wandelpan Soesterbergscne- straat, alsnog als objecten voor werk verschaffing moeten worden behandeld. In bevestigend geval is wijziging van de respectievelijke raadsbesluiten noo- dig. is van meening dat verbetering van het Kerkpad, mits deze verbetering wordt uitgevoerd als het ma^en van een ver hard wandelpad, wel als een object werk verschaffing zal zijn te beschouwen waarvoor rijkssubsidie in de loonen is aan te vragen. Hierbij moet worden uitgegaan van de motiveering, dat verbetering van het Kerkpad niet kan geschieden uit den ge wonen onïïVrhoudspost der gemeentewegen biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Te beh Van de sloten de in den ui Aangez ken ze wordei. uitvce Beslot te vei verscf daaron reeds nisch 842. Aan de van di mer a] zeer n Gelet 25/91 en 2/;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 321