BESLISSING Afdeeling I A i Aanmerkinqen en No. i Te behandelen bij de begrooting voor lypb. Van de mededeeling wordt kennisgenomen en voorts be sloten aan de hoofden van diensten mede te aeelen dat de in de begrooting 1995 voorkomende werden kunnen wor- f den uitgevoerd. Aangezien ae loonposten blijkens de ramingen dezer wer- ken zeer gering zijn en zelfs aan stratenmakers moeten worden besteed, besluit het College de werken te doen uitvoeien conform de genomen raadsbesluiten. Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken h te verzoeken de verbetering van liet kerkpau als werk- verschaffingsobject nog eens onder het oog te zien en daaromtrent een begrooting in te zenden, los van de reeds toegezonden ramingen bij schrijven van den Tech nisch Ambtenaar Openbare "Werken dd. December 19p4 Do. 042. Aan den Directeur zal worden opgedragen bij den opzet van dit plan rekening te nouden, dat het Kerkpad nim mer als een rijweg mag worden beschouwd, zoodat een zeer matige verharding noodig is. Gelet op het advies van Bouw- en Wonir.gtoezicntnos. >5/91 en .>9/92, wordt besloten de aanvragen Dos. 1/1094 en 2/921 in te willigen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 322