i Voig- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 629 63O J.Speerstra S0esterb.str.lG7 C.Hofman, Pier 8, laalhaven (Rotter- dam 2) 631 632 mr.E.H.P .Rosenboom te Amsterdam. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht 633 i Gedeputeerde Sta ten van Utrecht 634 !üed.Staten van Utrecht vraagt een tapvergunning voor de rechter benedenlocaliteit van het perceel Soesterb.str.lO7. verzoekt perceel Sectie D no.1960 te mo gen bebouwen met een dubbel en een enkel pand waarbij de erfscheiding ongeveer 3.5^ M zal bedragen, zulks in afwijking van de volgens het ontwerp-uitbreidings- plan geprojecteerde erfscheiding van 5 J- Ue directeur van gemeentewerken brengt bij rapport d.d.29 Aei 1935» no.29/29 advies uit. zendt declaratie ad f.289,70 wegens honorarium en verschotten terzake ge voerde procedure tegen Jed.A.Walet geb. Van der Heer. dringen er op aan dat zorg wordt gedra gen dat de begrooting voor 1936 voor 1 September a.s. aan den raad wordt aan geboden en merken op dat eventueele wij ziging in de samenstelling van het col lege van burgemeester en wethouders geen reden tot overschrijding van den termijn van inzending mag zijn. maken bezwaar tegen de beschikking over het batig saldo van het dienstjaar 1934 ad f.733,25» zooals deze is geraamd bij het raadsbesluit d.d.12 April j.1. 4e afd.no.389 tot wijziging der gemeen- tebegrooting voor 1935» deelen mede in beginsel geen bezwaren te hebben tegen kostelooze ingebruikgeving van gemeentegrond. Verzocht wordt even wel: 1) nadere aanduiding van den grond te geven. 2) per gezin niet meer dan 3 are be schikbaar te stellen. 3) nadere regelen, als bedoeld bij art. 212 daarin te vermelden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 325