17 Jh BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt de gevraagde vergunning te weigeren, daar het ingevolge art.6 der Drankwet voor deze gemeente vastgestelde maximum aantal vergunningen voor den verkoop van sterken drank in het Klein is bereikt besloten wordt net verzoek van adressant te voegen hij Jfy de stukken betreffende het uitbreidingsplan, en het te 1 behandelen bij de afhandeling van het uitbreidingsplan. 4t' h\ul. Besloten wordt aan adressant uit te betalen een bedrag van f.289,70. het College dringt er bij den Secretaris op aan, de f. noodige maatregelen te treffen, opdat de ontwerp- begrooting 193& tijdig wordt ingediend. fo y# Besloten wordt aan het verlangen van ued.Staten te voldoen. Omtrent de overschrijving van de credieten 1934 naar A» 1935 wordt tot aanhouding besloten, in afwachting saldo rekening 1934. Besloten wordt aan het verlangen van bed.Staten te voldoen, door het haadsbesluit dienovereenkomstig aan te vullen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 326