Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 635 636 637 638 639 640 Afd.Soest der Heel Ver.E.H.B.O. te Soest. Directeur Gemeen tewerken H.P.Hieveen van Dijkuin Soest Commissie van "be-1 heer Kandelsavond* school te Baarn Uitgever "Kuis aan Huis", te Soest Directeur van Gemeentewerken Alhier beantwoordt de opmerkingen gemaakt ten aanzien^ van de rekening 1933 der door haar geëxploiteerde ziekenauto. "brengt nader advies uit omtrent het adres van D.J.Spruyt te Soest, verdoe kende ontheffing van art.15 der Bouw verordening voor den bouw van drie woningen onder één kap aan het Kerkpad. vraagt verlenging van 14 dagen van de tijdelijke vergunning tot het geven van bioscoopvoorstellingen in de rechter- zaal van het perceel Burgemeester Grothestraat 38. zendt lijst van leerlingen uit Soest, die de school te Baarn gedurende het i tijdvak van 1 Januari t/m 3Ü April I hebben bezocht. I verzoekt bij de eerstvolgende begroo- tingsbehandeling ook aan "Huis aan Huis" het voorrecht te verleenen tegen de gebruikelijke vergoeding de gemeen- telijke advertenties en officieele bekendmakingen op te nemen. Deelt mede dat A.Brugman, Hartmanlaan, te Soest, ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bouwveror dening zulks ten behoeve van den bouw van een dubbel woonhuis aan den Eigen- domweg op perceel sectie G no.2169 Te dezer zake wordt geadviseerd onthef fing te verleenen onder voorwaarde van storting van f.3C3.-- in het Wegenfonds en afstand van een strook gronds van Hf H2 ten behoeve van de verbreeding van den Eigendomweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 327