BESLISSING Afdeelina Aanmerkinqen en No. y na kennisname van de beantwoording der opmerkingen betreffende de rekening 1933» wordt dese rekening goedgekeurd. Besloten wordt: le. aan den Raad voor te stellen de door D.J.Spruyt aJi- gevraagde ontheffing te verleenen. 2e. B.J.Spruyt te vragen of hij bereid is den grond, j benoodigd voor de verbreeding vrijwillig af te staan. iLengte en breedte nog nader door den directeur van Gemeentewerken aan te geven). Besloten wordt de gevraagde verlenging nog een keer te verleenen, onder mededeeling, dat dit onherroepe lijk de laatste mal is. Besloten wordt een bedrag groot f.3o.-- uit te betalen, en geen rekening te houden met halve maanden wegens tusschentijds verlaten der school. Besloten wordt het schrijven te behandelen bij de samenstelling van de ontwerp-begrooting 193&» Besloten wordt A.Brugman de gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarden, dat ten bate van het wegenfonds in de gemeentekas moet worden gestort: le. voor aanlegkosten 22 x f.12.is f.264.-- 2e. voor onderhoudskosten 22 x f.2.is f.44.-- 3e. aan de gemeente afstaat een strook grond ter oppervlakte van 110 112 volgens overgelegde situatieteekening. V "S v- Jl- V 46 W cX-*- LW4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 328