Volg- num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud Ó41 642 643 644 645 hej .xYtf.Borrias- Ham,l-olenstr.O.Z 7, Soest Commandant Vrij willige Brandweer| Soest B.J.Rasch, Aoning- innelaan 25 Soest; Gem.-Secretaris i i>ir .Gemeentewerken "beklaagt zich over den hestaanden toe stand t.a.v.de plaatsing van rijwielen op het verhoogde tegeltrottoir aan de van .'/eedestraat. De Directeur van Gemeentewerken "brengt omtrent deze aangelegenheid rapport uit "bij schrijven d.a.4 Juni 1935 no.640. Brengt advies uit omtrent plaatsing hrandkranen, voor het geval tot stand mocht komen de uitbreiding der hoofdhuis van de waterleiding in de Birkstraat vanaf de Bartolottilaan tot aan de grens van Amersfoort. verzoekt teruggaaf van de gestorte waar borgsom in verband met den aanleg van een trottoir voor zijn winkelhuizen aan de Koninginnelaan. De directeur van Gemeentewerken bericht bij schrijven van 4 Juni 1935 no.907, dat aan de desbetref fende voorwaarden van raadsbesluit van 12 Sept.1934, le afd.no.IO76, voldaan is, zoodat mitsdien de waarborgsom kan wor den terugbetaald. Bij besluit van B.en /.van 20 ïebr.,23 werd de algemeene begraafplaats aan den Ossendamweg gesloten verklaard, zoodat i de termijn van 10 jaren, genoemd in het le lid van art.25 Begraafwet gerui- men tijd is verstreken en tot amoveering kan worden overgegaan met inachtneming van het bepaalde in het 2e lid van ge noemd artikel, inhoudende de voorwaarde dat de grond niet dieper dan 0.5 meter worde vergraven, en uitgraving ter meerdere diepte binnen dertig ^aren na de sluiting niet is geoorloofd dan met vergunning van Gedeputeerde Staten. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 329