V.fco V HkJ. a, s uciciii - jeel zet de lier om- dd. l£ BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen Adressant te berichten, dat de "boom van gemeentewege sal woruen verplaatst zoudra door hem f.5,-- is gestort [ten kantore van den gemeente-ontvanger i/rJr V 2>cGa gehuldigd; 3 tot 1 jo.956 en :wijl hij ruiken en sd .4. ïnsake ag. n voor igendom- oor jon- ^.angezien viel reden aanwezig is tot kwijtschelding van e huur ad .0,45 vsordt niertoe besloten, en zal aan aen raad een voorstel worden gedaan. l^- V 1 J\ 5- Besloten wordt de uitbreiding sub A met uitzondering van liet aanbrengen van 5 Overspanlantaarns aan de birkstraat lot stand te doen brengen. Voorts de wijziging van de bestaande overspanlantaarns .aan de Van mijndenlaan voorloopig uit te stellen, kón nieuwe prijsopgaaf overeenkomstig bovengemeld be ls luit ware aan te vragen. xlan adressant te berichten dat bij het College geen be zwaar bestaat tegen zijn voornemen tot het rooien der 0omen en het nieuw aanplanten van jonge eikenboomen, en te verzoeken de verklaring van grondafstand te willen teekenen IJf. van le- bare Ver ze plaat aange- oting gebruik den Adressant zal op de lijst van leveranciers geplaatst wor-^^ij. den. V - K üiib De wijzigingen worden goedgekeurd. Het schrijven te voegen bij de stukken behoor end e tot de begrooting 1935. J. O-Uob ir over it in Besloten wordt te berichten, dat het Coxlege geen vrij heid kan vinden, mede te werken tot het verleenen van ontheffing aer verplichting tot betaling van zaalhuur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 32