BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen en toe- Jwielen lan de "brengt ?ort uit d.640. besloten wordt conform het advies van den birecteur van Gemeentewerken d.d.4 Juni 1935» no.2895/49 aan adressante mede te deelen dat haar verdoek niet kan worden ingewilligd. 3 mg stand ïoofdbuis iraat de grens P Ji Van nevenvermeld schrijven wordt kennis genomen. Voorts wordt "besloten hiermede rekening te houden, wanneer aan den Raad voorstellen zullen worden gedaan tot uitbrei- 1* iksi ding der hoofdbuis van de waterleiding in de birk- straat :te waar- ig van .zen aan van .jven van lesbetref- lit van 12 lan is, can wor- Besloten wordt aan adressant de waarborgsom groot f.192.terug te betalen. ibr.1 23 aan den zoodat in het gerui- ïoveerin^ .nemi ng ran ge- irwaarde 1 meter er .ren na .an met .en. besloten wordt deze aangelegenheid om advies te zenden aan den birecteur van Gemeentewerken, meer in het bijzonder omtrent de graag welke bestemming aan den grond na ontruiming der begraafplaats kan worden gege ven en welktde kosten zijn om aan een eventueel bestem ming uitvoering te kunnen geven. rzoek de Gelet op het advies van Bouw- en Voningtoezicht no. 35/86 wordt besloten de aanvrage no.l/1089 in te willigen. i? Jy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 330