Volg num- Afzender of voorsteller mer 646 Minister var Soci ale Zaken. Jen Haag. Korte inhoud aeelt mede, dat hij bezwaar heeft tegen iBeslo het geven van een huurtoeslag op het |digd i loon bij ae werkverschaffing en bericht trekk voorts, dat, indien tewerkgestelaen of ondersteunden, die in woningen van een woningbouwvereniging of van de gemeen-1, te wonen, ingebreke blijven huur te be-1] talen, er geen bezwaar tegen bestaat, dat de huurschuld van de lcopende week op het loon bij de werkverschaffing of cp den steura wordt ingehouden en aan de woningbouwvereniging wordt uitbetaald. komst: 647 bir •van Gemeente werken. geeft in overweging het object der werk verschaffing (Panorama op 't Hoogt) waarvan het plan in den Raad is aangebo-| oen, ONGEWIJZIGD te doen uitvoeren. De Commissie Openbare Werken vereenigt zich hiermede. Beslol ging 1 de uil Worde de dcc hitgec 648 Best.der afd-Soest y.d.Centr.Bond van Bed.P.f.T.personeel Secr.J.v.Kekem. verzoekt het gezin van J.Akkerman, hulp- ïe bei besteller alhier, voor steun in eeniger- M&atsc lei vorm in aanmerking te willen doen j i-3 °P komen. 649 Dir.van Gemeente werken adviseert in verband met het verleende De Di B.Haven, bouw-tech- j te pl eervol ontslag aa:. nisch opzichter, over te gaan tot voor ziening in deze vacature door aanstel ling van een technisch-arabtenaar 2e klasse, tenzij de voorkeur wordt gege ven aan een technisch ambtenaar pe klas se, doch dan zal aanstelling boven het minimum noodzakelijk geboden zijn. Ver der zal de aanstelling voorloopig van tijdelijnen aard zijn voor één 'jaar, al vorens tot vaste aanstelling wordt over gegaan. Praktijk bij Bouw- en woning toezicht elders doorgebracht zal van be lang zijn. kennis omtrent constructie metheden en berekening van eenvoudige dagelijks voorkomende constructies ook in gewapend beton moet worden geëischt. Vraagt voorts machtiging tot het doen van een oproep in de daarvoor in aan merking komende bladen en Uw college naar aanleiding daarvan de noodige voor stellen te doen. Colle die v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 333