/Yu.HaU) BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen ift tegen )p het i bericht iluen of van een i gemeen- ir te he lstaat Lde v/eek 'fing of sn aan de .betaald der werk- ogt) aangebo ren reenigt ïanhulp- t eeniger- sn doen besloten wordt met betrekking tot de huurgelden verschul-;? jdigd door arbeiders werkzaam in de werkverschaffing of trekkenue uit de rijkssteunregeling te handelen overeen- jkomstig de aanwijzing van den Minister. irleende iw-tech- ot voor- ianstel- r 2e t gege- pe klas- ven het jn. Ver lig van 'jaar, al- rdt cver- oning- .1 van be- ructie oudige ie's ook ;eëischt t doen n aan- 'llege ige voor Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken machti- j ging te verstrekken tot uitvoering van het object onder^. de uitdrukkelijke voorwaarde dat de uiterste soberheid J^°x worde betracht in de uitvoering, zulks in verband met lde dcor aen Eaaa in diens vergadering dd. 20 Mei j.1. Uitgesproken wenschen. {Ce berichten, dat blijkens ontvangen mededeeling van 3 {Maatschappelijk Hulpbetoon deze instelling niet bereid is op het verzoek in te gaan. De Directeur van Gemeentewerken wordt gemachtigd een oproep te plaatsen. Tevens wordt de opdracht verstrekt bij het College een aanbeveling van drie personen in te dienen Vufó die voor benoeming in aanmerking kunnen komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 334