BESLISSING Aicleeling en No. Aanmerkingen 2000,= g van ng bereid loon- orlcopig regen- e verzoe- d van zen. jBesloten wordt aan den Raad mede te deelen, dat het Col- lege geen vrijheid Kan vinden ten behoeve van één ver- eeniging i.c. E.S.V.A.C. een uitgave te doen van j 2000,= te meer niet nu het de bedoeling is een alge meen sportpark te doen aanleggen. Voorgesteld zal wor den het terrein niet van gemeentewege te doen verruimen. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Voorts wordt beslo ten, de steunnormen krachtens de steunregeling ongewij- zigd te handhaven en in gevallen waarin hoogere uitkee- ring noodzakelijk is deze per geval op te voeren. De Bur gemeester krijgt hiervoor de algemeene machtiging. Gelet op het advies van Bouw- ;5/ÖS, >5/90, >5/94 en p5/7Ö, gen nos. 1/1092, 1/109.?, en Woningtoezicht, nos. \?- wordt besloten de aanvra- 1/1096 en 2/>1ö in te willigen. f- 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 336